คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
แสดงหรือซ่อนบล็อค

คุณธรรมนำวิชาชีพ

ข้ามบล็อค 1
คุณธรรมนำวิชาชีพ 
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ผลงานนวัฒกรรม

ข้ามบล็อค 3
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 4
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
แสดงหรือซ่อนบล็อค

รายชื่อสมาชิกหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ปี 2552

ข้ามบล็อค 5
อุดมศักดิ์ มีสุข
ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์ รน.
นายประเสริฐ ทวีโชติ
นายกิตติภพ ปานคณินทร์
นายมนู ภูมีศรี
นายพยูร ศรีพร
นายอภิชาติ เนินพรหม
นายนภา แสงไชยราช
นายจักรกฤษณ์ มะดี
นายแชน ประยูรชาติ
นายวิทยากร วรรณา
ทองทาบวงศ์ นายวีระ
นางชื่นชม ศุภพิชญ์นาม
นางกุสุมา ขันกสิกรรม
นายพจน์ อนุกูลเวช
นายนิกร วรภักดิ์
นางสาวสุดาจิต มณีโชติ
นายอุดร เศษโถ
นางพัชรินทร์ กิตติพัชรากร
นายสมควร สากำ
นางสถิรดา ทาขุลี
นายเผด็จ อ่ำนาเพียง
นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
นางผ่องศรี แก้วชูเสน
นางสุธา ทองขาว
นางลมูล ทัศนา
นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
นางสุภาพ กิตติรัตนกรกูล
นางกงเหรียญ รัตปัญญา
จ.ส.อ.สมจิตร โตวิจิตร
นายประสิทธิ์ พรหมมินทร์

logo

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการคิดค้น และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน หลากหลายและต่อเนื่องกับบริบทของวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. เพื่อพัฒนาคลังสื่อนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเก็บรวบรวม และการเข้าถึงบริการสื่อนวัตกรรมอาชีวศึกษาของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วรพจน์ ธราวรรณ  ติดต่อ Admin:mail vorapot.thrawan@gmail.com Tel.0881370916

ประเภทของรายวิชา

ช่างอุตสาหกรรม 
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์บทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ
 การดำเนินงานการจัดการ บทคัดย่อ
 วงจรดิจิตอลบทคัดย่อ
 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215บทคัดย่อ
 การขับขี่รถจักรยานยนต์ ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์ วท.สองแควบทคัดย่อ
 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร อ.รณชัย ลีเลียง วิทยาลัยเทคนิคสองแควบทคัดย่อ
 การส่องสว่าง กัมพล แสนโสภณ วท.สองแควบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ นาย สราวุธ สายวงค์ตา วท.สองแควบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ รวีโรจน์ วท สองแควบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์เครื่องกล นายวีรยุทธ ภุมรินทร์ ชก.บทคัดย่อ
 คณิตสาสตร์ยานยนต์ ครูวิทยา วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานจักรยานยนต์ นายภานุวัฒน์ พันธุรี วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานปรับอากาศรถยนต์ ครูสุรเชษฐ์ รัตนเกศ ชย. วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานส่งกำลังรถยนต์ ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์ ชย.วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น อ.หนึ่ง วท. สองแควบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เล็ก อ.ประดล ยอดญาณะ วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อ.นรินทร์ แคนติ วท. สองแควบทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ครูฉลาด ปิ่นสกุล พฐ วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานไฟฟ้ารถยนต์ ครูสุเมธ ชัยรัตนศักดา วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทวัฒน์ บุญลือ วท.สองแควบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เสกสรร ประทิศ วท.สองแควบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น อ.อนุสรณ์ รวมทรัพย์ เทคนิคสองแควบทคัดย่อ
 ปฐพีกลศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม อ.พิเชษฐ์ วท.สองแควบทคัดย่อ
 ระบบโทรศัพท์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครูฐานันดร กงไกร วท.สองแควบทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายดุสิต นากอ่อน วท.สองแควบทคัดย่อ
 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ ครูนิพล พลสอนดา วท.สองแควบทคัดย่อ
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า อ.เฉลิมพนธ์ ปั้นฉาย ชฟ. วท.สองแควบทคัดย่อ
พาณิชยกรรม 
 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
คหกรรม 
 อาหารไทย (โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตถกรรม)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
เกษตรกรรมฯ 
ศิลปกรรม 
สารสนเทศฯ 
สามัญพื้นฐาน 
 คณิตศาสตร์2 ครูศันสนีย์ เบ้าสารี วท.สองแควบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษสมัครงาน ครูปิยธิดา ยะเคียน วท. สองแควบทคัดย่อ


อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 วันนี้ อังคาร, 20 ตุลาคม 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้ามบล็อค 9
แสดงหรือซ่อนบล็อค

กิจกรรมล่าสุด

ข้ามบล็อค 10
กิจกรรม ตั้งแต่ อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2020, 09:54AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

แสดงหรือซ่อนบล็อค

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ข้ามบล็อค 11
ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Untitled-2