คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 

ประเภทของรายวิชา

ช่างอุตสาหกรรม 
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์บทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ
 การดำเนินงานการจัดการ บทคัดย่อ
 วงจรดิจิตอลบทคัดย่อ
 ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) รหัส 2104-2215บทคัดย่อ
 การขับขี่รถจักรยานยนต์ ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์ วท.สองแควบทคัดย่อ
 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร อ.รณชัย ลีเลียง วิทยาลัยเทคนิคสองแควบทคัดย่อ
 การส่องสว่าง กัมพล แสนโสภณ วท.สองแควบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ นาย สราวุธ สายวงค์ตา วท.สองแควบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ รวีโรจน์ วท สองแควบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์เครื่องกล นายวีรยุทธ ภุมรินทร์ ชก.บทคัดย่อ
 คณิตสาสตร์ยานยนต์ ครูวิทยา วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานจักรยานยนต์ นายภานุวัฒน์ พันธุรี วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานปรับอากาศรถยนต์ ครูสุรเชษฐ์ รัตนเกศ ชย. วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานส่งกำลังรถยนต์ ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์ ชย.วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น อ.หนึ่ง วท. สองแควบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เล็ก อ.ประดล ยอดญาณะ วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อ.นรินทร์ แคนติ วท. สองแควบทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ครูฉลาด ปิ่นสกุล พฐ วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานไฟฟ้ารถยนต์ ครูสุเมธ ชัยรัตนศักดา วท.สองแควบทคัดย่อ
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทวัฒน์ บุญลือ วท.สองแควบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เสกสรร ประทิศ วท.สองแควบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น อ.อนุสรณ์ รวมทรัพย์ เทคนิคสองแควบทคัดย่อ
 ปฐพีกลศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม อ.พิเชษฐ์ วท.สองแควบทคัดย่อ
 ระบบโทรศัพท์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครูฐานันดร กงไกร วท.สองแควบทคัดย่อ
 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นายดุสิต นากอ่อน วท.สองแควบทคัดย่อ
 เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ ครูนิพล พลสอนดา วท.สองแควบทคัดย่อ
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า อ.เฉลิมพนธ์ ปั้นฉาย ชฟ. วท.สองแควบทคัดย่อ
พาณิชยกรรม 
 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
คหกรรม 
 อาหารไทย (โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตถกรรม)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
เกษตรกรรมฯ 
ศิลปกรรม 
สารสนเทศฯ 
สามัญพื้นฐาน 
 คณิตศาสตร์2 ครูศันสนีย์ เบ้าสารี วท.สองแควบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษสมัครงาน ครูปิยธิดา ยะเคียน วท. สองแควบทคัดย่อ

Untitled-2