คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 

ประเภทของรายวิชา:


การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
ครู: ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ในด้านการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยผ่านระบบ GUI (Common Gateway Interface) การใช้ภาษา Script เช่น VB Script, Java Script, PHP ในการเพิ่มความสามารถของ เว็บเพจ การทำ Multimedia และ Interactive บนเว็บเพจได้ การพัฒนาระบบ Virtual Reality Markup Language ( VRML ) บนเว็บเพจ


Untitled-2