คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 

ประเภทของรายวิชา:


คณิตศาสตร์2 ครูศันสนีย์ เบ้าสารี วท.สองแคว
ครู: ศันสนีย์ เบ้าสารี สามัญสัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ ทฤษฎีทบทวินาม เศษส่วนย่อย ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและลบเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ อันเวอร์สการคูณเมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้นด้วยเมททริกซ์และดีเทอร์มินันท์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเส้นตรง ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง ระยะระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใดๆ ในระนาบ

ภาษาอังกฤษสมัครงาน ครูปิยธิดา ยะเคียน วท. สองแคว
ครู: ปิยธิดา ยะเคียน ครูอังกฤษสามัญสัมพันธ์
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผู้รับรองผู้สมัคร อ่านและสรุปใจความสำคัญประกาศรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
Untitled-2